ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางนบ

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

อีเมล bangnop57@gmail.com โทร. 080-692-3606

คุณสมชาย ยืนยงสวัสดิ์ [ ประธานศาลเจ้า ]
คุณพรชัย ว่องเจริญวัฒนา 0858888980,0828004363